VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
pre predaj produktov a služieb predávajúceho

I. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež uvádzané len skratkou "VOP") platia pre predaj produktov a služieb predávajúceho cez webové rozhranie www.silviasklabinska.sk.
2. Nákup produktov a služieb  prebieha na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvárania Kúpnej zmluvy je podrobne popísaný v čl. III. VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a podrobne uvádza a vysvetľuje práva a povinnosti oboch strán kúpnej zmluvy, teda Kupujúceho i Predávajúceho. Dojednania, ktoré sú v Kúpnej zmluve odlišné od ustanovení VOP, majú prednosť (teda text Kúpnej zmluvy je nad textom VOP). VOP rieši aj niektoré ďalšie otázky, ktoré s nákupom digitálneho obsahu alebo s užívaním internetových stránok www.silviasklabinska.sk súvisí.
3. VOP obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícii ešte pred tým, než produkty a služby kúpite. Prosím, prečítajte si VOP starostlivo a v prípade, že k nim budete mať pripomienky či otázky, kontaktujte ma ešte pred objednaním. Kontakty nájdete v čl. II. VOP. Tým, že kliknete na tlačidlo "Odoslať", mi totiž dávate signál, že ste VOP videli, čítali a súhlasíte s takýmto priebehom obchodu a spolupráce, aký tu popisujem.
4. Vo VOP máte k dispozícii všetky podstatné informácie. Pre rýchlejšiu orientáciu je tu obsah:

Obsah VOP:
I. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok
II. Dôležité pojmy (definície)
III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
IV. Cena eBooku a platba
V. Dodacie podmienky
VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardvérom a softvérom
VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy
VIII. Záruka, práva z chybného plnenia, reklamačný poriadok
IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov
X. Záverečné ustanovenia

II. Dôležité pojmy (definície)
1. PREDÁVAJÚCI.
Predávajúcim je: Ing. Silvia Sklabinska
IČO: 52079686
DIČ: 1124926407
S miestom podnikania: Bratislavská 791/64D, 900 46 Most pri Bratislave,
Zapísaný v živnostenskom registri
Kontaktný telefón: 0907125100
Adresa pre doručovanie elektronickej pošty: silvia@silviasklabinska.sk
2. KUPUJÚCI. Kupujúci je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania www.silviasklabinska.sk uzavrie so mnou ako Predávajúcim Kúpnu zmluvu, a tým kúpi produkt alebo službu. Kupujúcim môže byť podnikateľ (podnikajúca fyzická osoba - SZČO alebo právnická osoba, napr. s.r.o. alebo akciová spoločnosť) alebo spotrebiteľ.
3. SPOTREBITEĽ. Spotrebiteľom sa podľa zákona rozumie fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania. Ak ste fyzická osoba a do objednávky uvediete IČO, budem mať zato, že Kúpnu zmluvu uzatvárate ako podnikateľ, a nie ako spotrebiteľ.
4. SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA. Je to Kúpna zmluva, v ktorej ako Kupujúci vystupuje spotrebiteľ. Podľa platných zákonov je spotrebiteľ viac chránený ako Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Súčasne má predávajúci aj viac povinností voči spotrebiteľovi než voči inému Kupujúcemu a je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie stanovené ako občianskym zákonníkom, tak zákonom na ochranu spotrebiteľa. Ak je Kupujúcim iná osoba ako spotrebiteľ, nepoužijú sa tie ustanovenia VOP, ktoré slúžia výhradne pre ochranu spotrebiteľa.
5. ZMLUVA UZAVRETÁ dištančným SPÔSOBOM. Je to taká Kúpna zmluva, ktorá je uzavretá prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, tj. je uzavretá, bez toho aby sa Predávajúci a Kupujúci museli osobne stretnúť, pretože ju uzatvárajú cez webové rozhranie alebo prostredníctvom mailovej komunikácie, telefonicky alebo s využitím obdobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä náklady na internetové pripojenie a telefónne hovory) si hradíte sami a nelíšia sa od bežnej sadzby účtovanej vašim operátorom resp. poskytovateľom internetového pripojenia. Uskutočnením objednávky výslovne súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku.
6. ROZHODNÉ PRÁVO. Sú to platné právne predpisy, ktorými sa riadi vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ide najmä o zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník  a v prípadoch, keď je Kupujúcim spotrebiteľ, je to aj zákon č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa.

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
1. Kupujúci objednáva produkty a služba cez webové rozhranie, tj. cez automatický objednávkový systém, odoslaním vyplneného objednávkového formulára.
2. OPIS produktov a služieb. Na webovom rozhraní je uvedený podrobný opis ponúkaného produktu vrátane uvedenia toho, čo obsahuje, komu je určený, čo čitateľovi môže priniesť a v akom formáte je poskytovaný. Je tu aj podrobný opis bonusov, ktoré sú k produktom a službám poskytnuté. Všetky prezentácie uvedené na webovom rozhraní sú informatívneho charakteru. Ako Predávajúci nie som povinná uzavrieť Kúpnu zmluvu ohľadom týchto produktov. Ustanovenie § 1732 ods. 2. NOZ sa neuplatňuje.
3. OBJEDNANIE produktov a služieb. Pre objednanie cez webové rozhranie slúži objednávkový formulár, kde ako Kupujúci vyplníte vaše meno, priezvisko alebo firmu, adresu, email, telefónne číslo, u podnikateľov IČO, DIČ a zvolíte spôsob úhrady.
Pred odoslaním objednávky vám je umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené do objednávkového formulára a prípadne ešte opraviť vzniknuté chyby a nezrovnalosti. Objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo "Odoslať".
O obdržaní objednávky vás budem informovať mailom zaslaným na vašu elektronickú adresu, ktorú ste zadali v objednávke. Informácia o obdržaní objednávky je zasielaná automaticky. Ak nie je v potvrdení uvedené, že objednávku prijímam, zašlem vám informáciu o prijatí objednávky v následnom maili. Do okamihu, než je vám doručené potvrdenie o prijatí Vašej objednávky, je možné telefonicky alebo mailom (na adresu uvedenú v čl. II. VOP) objednávku zrušiť. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na vašu elektronickú adresu uvedenú v objednávke je Kúpna zmluva uzatvorená.
Pri pochybnostiach vás môžem kontaktovať za účelom overenia pravosti objednávky a ak sa nepodarí pravosť objednávky overiť, má sa zato, že objednávka vôbec nebola podaná a takou objednávkou sa naďalej nezaoberám.
4. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe, tvorí ju vaša objednávka, jej prijatie z mojej strany a tieto VOP. Zmluvu archivujem v elektronickej podobe, nie je prístupná.

IV.Cena produktov a platba
1. CENA produktov. Na vybranej weboej stránke je vždy uvedená aj aktuálne platná cena produktov. Cena je platná po celú dobu, kedy je na webovom rozhraní uvedená. Ak je uvedená akčná cena, je spolu s tým uvedené aj za akých podmienok a do akej doby akčná cena platí. Vzhľadom k charakteru produktov nevznikajú žiadne náklady na dopravu a ani ďalšie náklady spojené s jeho dodaním. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky (tj. Predtým než kliknete na tlačidlo "Odoslať") je preto už konečnou cenou. Predávajúci nie je platcom DPH.
2. Dohodnutou kúpnou cenou je cena produktu uvedená v okamihu odoslania Vašej objednávky (uvedená v odoslanom objednávkovom formulári). Ak by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na webovom rozhraní (tým je myslený predovšetkým preklep, chyba pri zadávaní ceny) alebo obdobnej chybe v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, potom nie som povinná vám za takú zjavne chybnú cenu produkt dodať, a to ani v prípade , že došlo k automatickému potvrdeniu o prijatí objednávky. V prípade, že by už došlo z vašej strany aj k úhrade tejto zjavne chybnej ceny, som oprávnená od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak dôjde k zmene kúpnej ceny v čase medzi odoslaním vašej objednávky a jej potvrdením z mojej strany, platí kúpna cena platná v okamihu odoslania objednávky, ak nedôjde medzi nami k inej výslovnej dohode.
3. Ak nie je medzi nami výslovne dohodnuté inak, som povinná vám produkt dodať až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny.
4. spôsob platby. Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

Bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu sú zadávané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

Využiť môžete tieto možnosti platieb:

online platobnou kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
rýchlym bankovým prevodom: Tatra Banka, VÚB banka, UniCredit Bank, Slovenská sporiteľňa , Poštová Banka

bankovým prevodom na môj účet (platba trvá väčšinou 1 - 2 pracovné dni): pokyny k platbe, v podobe zálohovej faktúry, dostanete, v maile potvrdzujúcom prijatie objednávky. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť príslušný variabilný symbol, aby mohla byť platba rýchlo spárovaná a produkt čo najskôr dodaný.

Kúpna cena sa hradí v Eurách, v prípade objednávok z Českej republiky v korunách českých.
5. Splatnosť Kúpnej ceny.
V prípade bezhotovostného prevodu je kúpna cena splatná do 7 dní od potvrdenia prijatia objednávky. Dátum splatnosti je uvedený v pokynoch k platbe, v zálohovej faktúre. Kúpna cena je zaplatená v okamihu, keď je príslušná suma pripísaná na môj bankový účet.
O prijatí platby vám vystavím doklad o prijatej platbe, ktorý obdržíte do 3 pracovných dní od prijatia platby.
Produkty nie je možné hradiť formou splátkového kalendára.

V. Dodacie podmienky
1. SPÔSOB DODANIA produktov. Ebook vo formáte .pdf bude zaslaný po uhradení kúpnej ceny na Vami oznámenú elektronickú adresu ako príloha mailovej správy alebo zaslaním odkazu v podobe adresy webovej stránky, na ktorej je obsah možné stiahnuť alebo otvoriť.

U online vzdelávacích produktov se dodaním rozumie zaslanie prístupových údajov zo strany predajcu na emailovú adresu zákazníka uvedenú v predajnom formulári, prípadne zaslaním odkazu URL adresy. Prístupové údaje poskytne predávajúci zákazníkovi až po zaplatení celej kúpnej ceny.

2. DODACIA LEHOTA. Ak je platba vykonávaná bežným bankovým prevodom, bude eBook dodaný najneskôr do 3 pracovných dní po tom, kedy bude platba pripísaná na môj bankový účet.
3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohľadom na charakter produktu (eBook) nie sú účtované žiadne náklady na dopravu.
4. Po dodaní eBooku si prosím čo najskôr skontrolujte funkčnosť a dostupnosť obsahu a ak zistíte nedostatky alebo vady, kontaktujte ma prosím, aby som mohla vykonať nápravu. Podrobnosti sú uvedené v čl. VIII týchto VOP.
5. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardvérové a softvérové vybavenie umožňujúce najmä otvoriť a pracovať s dokumentmi vo formáte pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardvérom a softvérom
1. Digitálny obsah (ebook) zasielam iba vám, ako Kupujúcemu, na vašu elektronickú adresu, prípadne sprístupnením adresy webovej stránky, kde je obsah umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardvérové a softvérové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentmi vo formáte pdf. Obsah stiahnete v internetovom prehliadači, ak bol dodaný formou zaslania odkazu na webovú stránku. Pre stiahnutie ebooku je nevyhnutné, aby ste boli pripojení k sieti internet s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Nezodpovedám za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti alebo pomalej rýchlosti vášho internetového pripojenia. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadkov servera. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
2. Digitálny obsah je chránený autorským právom a nie je možné ho bez môjho výslovného súhlasu ďalej šíriť alebo umožniť jeho použitia ďalšími osobami. Ebook slúži len na vzdelávacie účely a informačné účely a je vytvorený s využitím mojich vedomostí a skúseností. Ide o návody a odporúčania a záleží na vašich schopnostiach a ďalších okolnostiach, aké výsledky s ich pomocou dosiahnete. Produkty nemôžu nahradiť osobnú konzultáciu. Neodpovedám za váš prípadný neúspech v aplikácii postupov, rád a odporúčaní uvedených v eBooku.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
1. Zo zákona môže spotrebiteľ od zmluvy uzatvorenej dištančným spôsobom spravidla odstúpiť bez udania dôvodov v 14dennej lehote od uzavretia kúpnej zmluvy. Pretože mi však maximálne záleží na vašej spokojnosti, poskytujem vám nad rámec zákonných povinností garanciu spokojnosti. Máte možnosť v lehote do 60 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu, ak eBook nesplní vaše očakávania alebo aj z akéhokoľvek iného dôvodu. V takom prípade ma prosím o uplatnenie garancie spokojnosti informujte elektronicky na silvia@silviasklabinska.sk alebo písomne na adresu uvedenú v úvode týchto VOP. V informácii uveďte, že využívate právo v 60-dňovej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy v rámci garancie spokojnosti a priložte prosím pokiaľ možno aj doklad o kúpe ebooku, alebo uveďte aspoň dátum nákupu, vaše identifikačné údaje a údaj o tom, aký ebook ste zakúpili. Odstúpenie nemusíte nijako odôvodňovať.
2. Uplatnenie garancie spokojnosti formou podľa predchádzajúceho odseku v 60-dňovej lehote znamená, že musí byť odstúpenie od kúpnej zmluvy odoslané mailom na silvia@silviasklabinska.sk alebo poštou na moju adresu uvedenú v čl. II. ods. 1 VOP.
3. Ako Kupujúci môžete od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj v ďalších prípadoch ustanovených zákonom alebo Kúpnou zmluvou a VOP. Ako Predávajúci som oprávnená od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia vašich povinností z Kúpnej zmluvy, najmä v prípade, keď by došlo k neoprávneným zásahom do webového rozhrania, porušenie autorských práv a v ďalších prípadoch ustanovených zákonom. Ak by zo strany Kupujúceho nedošlo k úhrade kúpnej ceny ani v lehote 10 dní po splatnosti, Kúpna zmluva sa uplynutím tejto lehoty ruší.
4. Ak Vám spoločne s eBookom bude poskytnutý darček, bonus, je darovacia zmluva medzi nami uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy z vašej strany bez uvedenia dôvodov, stráca darovacia zmluva účinnosť a ste povinný mi poskytnutý darček najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť. Všetky darčeky a bonusy sú zasielané či sprístupnené až po úhrade kúpnej ceny, ak nie je na webovom rozhraní uvedené, že sú posielané až po uplynutí lehoty garancie spokojnosti.
5. Predávajúci vyplatí kupujúcemu plnú sumu bankovým prevodom do 7 pracovných dní od potvrdenia prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.
6. Kupujúci pri uplatnení garancie a vrátení peňazí na účet je povinný zmazať získané eBooky a je trestné i akékoľvek šírenie ďalej.

 

VIII. Reklamačný poriadok

1. Ak vám nebol ebook dodaný v dodacej lehote, prosím, skontrolujte najprv zložky "hromadná pošta" alebo spam. Pokiaľ ani tam ebook nenájdete, uplatnite reklamáciu podľa nasledujúceho odseku.
2. Reklamáciu u mňa uplatnite bez zbytočného odkladu po zistení vád. Reklamáciu môžete uplatniť mailom na elektronickú adresu silvia@silviasklabinska.sk alebo zaslať písomne na adresu uvedenú v čl. II VOP. Privítam, ak k reklamácii priložíte aj faktúru alebo iný doklad o kúpe, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Reklamáciu vybavím bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, pokiaľ sa výslovne nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie vám poskytnem písomné potvrdenie, ak ste spotrebiteľ.

IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov
1. Ak máte k uzavretiu kúpnej zmluvy, jej plnenia či mojou činnosti nejakú sťažnosť, kontaktujte ma prosím na adrese uvedenej v čl. II. VOP alebo na elektronickej adrese silvia@silviasklabinska.sk
2. Podnikám na základe živnostenského oprávnenia, kontrolným orgánom je príslušný živnostenský úrad, dohľad nad dodržiavaním predpisov o ochrane spotrebiteľov vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov dozoruje Úrad na ochranu osobných údajov. Aj na tieto orgány sa môžete obrátiť so svojimi sťažnosťami.
3. Ak medzi mnou ako predávajúcim a spotrebiteľom dôjde k spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ právo na jeho alternatívne riešenie podľa zákona č. 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

X. Záverečné ustanovenia
1. Kúpna zmluva je uzatváraná na dobu určitú, do doby splnenia povinností Predávajúceho a Kupujúceho zo zmluvy vyplývajúcich
2. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete na webovom rozhraní.
3. Upozorňujeme, že som oprávnená tieto VOP jednostranne meniť, pre Kupujúceho však vždy platí text obchodných podmienok účinných v okamihu odoslania objednávky. 
4. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
5. Tieto VOP sú účinné od 1.2.2019